BASALT FIBERS / БАЗАЛТОВИ ВЛАКНА
We offer an advanced technology for low-energy basalt-fiber and zirconia-fiber composite materials production, based on our know-how for low-power (0.8Wh/L) Stoichiometric Oxy-Hydrogen Gas generation.
Oxy-Hydrogen (OH, HHO) gas-plasma flame has the unique property to heat up various hard materials up to their melting and boiling point. For example, Zirconium Dioxide (Zirconia - ZrO2) boils up at 4,300 deg.C, Tantalum-Hafnium Carbide (Ta4HfC5) boils up at 5,530 deg.C, etc. Basalt Rock could be melted at about 1,400 deg. C and drawn in fibers 5-10 microns thick and several thousand meters long. Zirconia (ZrO2) fibers can be melted at 2,750 deg.C and also drawn in long thin fibers.
A large range of various Composite materials could be produced, using both kinds of fibers - 3 times lighter, 5 times stronger and 20 times cheaper than the steel, as construction rebars, beams, pipes, profiles, boards, panels, elements, tiles, road pavements, railway sleepers, car/ship/machinery bodies & parts, columns/poles, ropes, fabrics, insolations, etc.
Предлагаме разработена от нас технология за свръх-високотемпературно нагряване до и над точка на топене и кипене на различни материали като метали, стъкло, керамика, базалт и др. и изтегляне на влакна от 5 до 15 микрона дебелина, използвани като суровина за производството но цял клас фибро-композитни изделия.
Процесът се извършва с технология и с оборудване, което позволява намаляване в пъти на производствените разходи за горива и енергия.
Нагряването се извършва с пламък на Йонизиран ННО Газ (Плазма) с уникални свойства : собствената му пламъчна температура е едва 140 гр.С, (поради което често е наричан "студена плазма"), но въпреки това успява да нагрее някои материали, наричани UHTC, до и над тяхната собствена температура на топене и кипене.
Например Циркониев Диоксид (ZrO2) кипи при 4300 гр.С, а Танталово-Хафниев Карбид (Ta4HfC5), кипи при 5,500 гр.С и др.

In a composite material, Zirconia fibers, being much stronger and high-temp-melting, can be used as reinforcing strings, while Basalt fibers can play the role of "glue", sticking together all the fibers.
Steel strings could be also added to the composite for special performance needs.
All fibers are being knitted together and then lightly OH-flame-treated until all fibers weld their surfaces to each other into an extremely strong, flexible, shock/fire/water/corrosion-resistant element, several times stronger, lighter and cost-effective than the steel.
Thanks to our high-effective technology for low-power production of OH gas, and the low price of the basalt and zirconia, the final product's price will be very competitive.
FIBER-COMPOSITE "BONE" STRUCTURES
Basalt-Fiber Road Systems : Two options : Roll and Beam System.
1. The Roll system technology comprises a multi-layer "mattress"-type road cover 50-100 mm thick, made of many basalt-fiber fabric layers knitted tightly together, winded in big rolls, shipped to the road construction site and then unrolled and laid by a machine, over the preliminary prepared clean gravel road base.
A system of many Oxy-Hydrogen Burners, fuel-supplied by a Liquefied-MOH Gas Tank, mounted on the machine, heat by their gas-plasma flames the basalt-fiber "mattress" over 1,500 deg.C for a few seconds. This shock heating welds the fibers' surfaces together, and after a slight rolling, the "mattress" turns into an extremely strong and hard layer of fibers, knitted and welded together into a rigid "bone-structure", times stronger and abrasion-resistant, than the hardest asphalt.
2. Beam Modular System comprises production of two kinds of specially-profiled Basalt-Fiber Beams - basic and upper, and a cross-joint Fixing Rod. Beams and rods are being fixed and jointed together manually, then contact lines are being HHO-gas-welded together into a smooth, hard and rigid road pavement - pls. see the pictures below.
Both systems allow a several times stronger than asphalt road construction to be made, at several times lower price (thanks to the cheap raw material - Basalt, and the low-cost HHO gas energy), and shorter term of road construction.
No expensive and pollutant bitumen used.
Basalt rock has passed a high-thermal volcanic process already, millions years ago, when all possible harmful-gas syntheses were already done, so no such emissions are being evolved during recycling the rock through the same thermal processes again.
3D-PRINTING.
Basalt and Zirconia fibers can be used for high-precision 3D-printing.
Fiber pass through a nozzle and is immediately heated by the OH gas-plasma flame of a micro-burner, attached to the nozzle.
The result is fiber's surface partial melting in part of the second.
Than the semi-melted fiber is laid and welded to the fiber beneath, following the computer-designed contour.
Thus, layer after layer, a massive, extremely strong and computer-precised structure of any shape can be automatically built.
Thanks to the basalt raw material and the low-power OH gas price, the cost of the 3D-printed end element will be very low.
Laser beams could be used as well to help with the high temp needed, but OH flame usage is crucial for the welding process.

Уникално свойство на този пламък е да заварява практически несъвместими за заварка материали - например желязо или стъкло за керамика и др.
Пламъкът на този газ се използва успешно от десетки години за раздробяване, рязане, полиране и обработка на всякакви скални породи и керамики. Той би могъл да се използва без проблем за топене и обработка на базалт и производството на различни материали от него като влакна, композити, фракции, масивни каменни изделия и др.
Особен интерес имаме към производството на базалтови влакна и влагането им в различни композитни материали с висока якост, ниско тегло и конкурентна цена.
Така например работим по разработка за производство на свръхздрави арматурни заготовки за армиране на бетон, изработени от два вида влакна - от Базалт и от Циркониев Диоксид. Циркониевите влакна, сплетени в струни, са опънати в центъра на пръта и служат за армировка, а базалтовите влакна във вид на външна оплетка - "ръкав", обгръщат, стягат и фиксират циркониевите.
Така получената композиция се нагрява с ННО-пламък докато влакната се заварят едно за друго. Базалтовите влакна са с по-ниска температура на топене - 1400 гр.С от тези на Циркониевият Диоксид ( 2750 гр.С), поради което базалтовите се стапят повърхностно и се слепват с циркониевите, които остават цели и здрави.
Би могло да се изработи и три-композитно изделие, чрез добавка и на стоманени струни, които също да се заварят към другите.
Освен високите термични показатели, Циркониевият Диоксид е и най-резистентното на окисление вещество и не се влияе от въздействието на ННО-пламъка.
Така полученият полу-плътен фибро-композитен прът има гъвкавостта на арматурната стомана, като я превъзхожда в пъти по здравина, устойчивост на опън, натиск, високи температури, корозия, по-ниско тегло и др.
С помощта на ННО-газ изделията могат да се обработват по всякакви начини - да се режат, заваряват, (вкл. и с метали), огъват, шлифоват, формоват резби, отвори и др.
С помощта на тази влакнесто-композитна (фибро-композитна) технология могат да се произвеждат огромен брой видове изделия.
Нашият интерес е насочен към изработка например на елементи ( модулни панели) за сглобяеми къщи  "тип Лего", по наша технология, която позволява да бъде построена бързо и лесно евтина сглобяема къща с изключително качество и показатели.
Свойството на ННО-газово-плазмения пламък да нагрява до и над точка на кипене различни керамични материали може да се ползва успешно за изработка на изделия с т.нар. "костна структура" - пространствено-омрежена структура с огромна здравина и извънредно ниско тегло, подобна на тази на костите на птиците и бозайниците.
Тази структура се получава при охлаждане на кипяща скална маса. Особено здрави подобни елементи се постигат при употребата на Циркониев Диоксид.
Базалто-Фибърни Пътни Настилки. Биват два вида : Рулонна и Модулно-Гредова.
1. Рулонната пътна настилка се състои от множество пластове базалто-фибърна тъкан, сплетени помежду си в плътна плоскост, навита на рулон и доставена на пътностроитения обект. Там рулонът се развива и настилката се полага върху предварително подготвената и почистена баластрова възглавница. В момента на развиването, настилката се нагрява шоково за няколко секунди до над 1500 гр.С, от множество Оксиводородни (ОH) газо-плазмени горелки, захранвани с втечнен МОH газ от специален резервоар. При това шоково нагряване базалтовите влакна се заваряват повърхностно едно за друго. Все още горещата настилка се валира леко, при което влакната се притискат, настилката се уплътнява, втвърдява и превръща в изключително здраво и износоустойчиво пътно покритие с извънредно висока товароносимост и ниска цена.
2. Модулно-Гредовата Базалто-Фибърна Пътна Настилка се състои от два вида композитни греди - базова и покривна, свързани чрез напречно-проходни пръти.
Елементите на тази настилка се произвеждат в базалто-фибърен цех, от заварени и пресовани в съответни матрици, при температура от около 1500 гр.С, базалтови и циркониеви влакна. Така получените композитни модулни елементи се отличават с изключителна здравина, износо- и термо-устойчивост, товароносимост, нисък модул на огъване и линейно разширение, нулево водопоглъщане, нулева корозия, гниене, атака от вредители и др. Елементите се транспортират до пътностроителния обект и се нареждат върху предварително подготвената и почистена баластрова основа и се сглобяват - първо базовите греди, след това покривните. След сглобяване на определено количество греди, те се фиксират с напречно-проходните пръти и настилката е готова за ползване. При завишени изисквания за здравина и товароносимост, контактните зони между гредите на повърхността могат да се заварят с ОH газоплазмени горелки за постигане на максимална монолитност и хомогенност на пътното покритие.
Тази пътна настилка е в пъти по-здрава и износоустойчива от каквато и да е друга настилка. Цената ѝ е в пъти по-ниска, благодарение на евтината суровина - базалт, и евтината енергия - Оксиводороден газ , използвани за производството и монтажа ѝ.
Не се използва никакъв скъп и замърсяващ битум.
Транспортните, насипно-полагащи и валиращи операции са сведени до минимум.
Никакви вредни вещества не се отделят в процеса на производство и монтаж. Базалтът вече е преминал през термо-вулканичен геоложки процес преди милиони години и всички процеси на синтез на вредни газове и вещества вече са извършени и приключили.

3D-Принтиране.

Технологията предлага отлични възможности за прилагане на различни методи за така нареченото "3D-Принтиране".
Базалтовото влакно се подава през дюза и се полага върху зададения контур.
В момента на полагане се нагрява мигновено от монтирана за дюзата ОН газоплазмена микро-горелка която разтапя повърхността на влакното и го заварява към вече положеното в по-долния пласт влакно.
По този начин могат да се изграждат напълно автоматично  неограничени пространствени структури с компютърно-контролирана микронна точност и здравина без аналог.
Благодарение на ниската цена на суровината - базалт и на топлинната енергия - оксиводород, цената на крайното изделие ще е извънредно ниска.


CONTACTS :

GRAINIS LTD.
5 Gen. Edward Totleben blvd.
1606 Sofia, Bulgaria
cell: +359 899171570 (9AM-9PM EET, VIBER)
grainis@abv.bg
grainisbg@gmail.com
www.powerplant.alle.bg
www.solargas.alle.bg
www.basalt.alle.bg

КОНТАКТИ :

ГРЕЙНИС ООД
София 1606 бул Тотлебен 5 , тел. 0899171570 , grainis@abv.bg , www.powerplant.alle.bg
www.solargas.alle.bg , www.basalt.alle.bg
BASALT-FIBER MODULAR ROAD PAVEMENT SYSTEMS
ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Изпрати
Уебсайт в alle.bg